Groeien is durven

 

Terugblik Trilling en Gezondheid
India inspiratiebron  
Inspirerende films Vihar Kunja
Ramana Maharshi Sri Aurobindo
en de Moeder
Auroville
Aforismen
Ramana Maharshi
MatriMandir Foto's
MatriMandir

Kwantumfysisch artikel door Lilian

What the Bleep, do we know

 

Eind 2004 kwam in Amerika de film “What the #Bleep*! Do We Know”!? uit. Deze film, waarbij wetenschap en esoterie samenkomen, was opgezet als een low-budget film, gemaakt voor filmhuizen. Ze bleek al gauw een enorm succes te zijn.  

Veel van wat we voor waar aannemen in het leven is niet waar.

“Veel van wat we voor waar aannemen in het leven is niet waar, maar we zijn opgesloten in deze vooropgestelde ideeën zonder het vaak te weten. Dat is een paradigma. Denk bijvoorbeeld aan heel vroeger, toen de mensheid dacht dat de aarde vlak was.”
De manier waarop onze hersenen zijn vervormd houdt ons in vaste patronen. De hersenen vragen om een herstructurering, zodat we nieuwe informatie kunnen opnemen.
Het denken zou je kunnen zien als een muur, die ons belemmert onze natuurlijke staat van Zijn te ervaren.
Het gaat dus niet zozeer om een transformatie in het denken, maar over een los komen van het denken zelf.

omhoog

Waarom blijven we steeds dezelfde werkelijkheid creëren.

“Waarom blijven we steeds dezelfde werkelijkheid creëren, waarom blijven we steeds dezelfde relaties hebben. Waarom blijven we steeds hetzelfde werk houden, steeds weer.
In deze oneindige zee van mogelijkheden die rond ons bestaat, hoe kunnen we dezelfde werkelijkheden blijven herscheppen?
Is het niet verbazingwekkend dat we opties en mogelijkheden om ons heen hebben, waar we ons niet van bewust zijn?
Is het mogelijk dat we zo geconditioneerd zijn door ons dagelijks leven, zo geconditioneerd in de manier waarop we ons dagelijks leven creëren, dat we het idee hebben dat we op geen enkele manier controle hierover hebben. Zelfs geconditioneerd zijn te geloven dat de uiterlijke wereld meer werkelijk is dan de innerlijke wereld.”

We hebben een herprogrammering nodig om direct te beantwoorden aan een volledig ander commando centrum, de Ziel. Het is zoals ontplugt worden van de ‘matrix’, en rechtstreeks ingeplugd worden in het Goddelijke. Het is een voortgaande reis in universeel bewustzijn. Het proces van ontwaken brengt je in een volledige reorganisatie van je bewustzijn. Als we eenmaal de mate waarin we geprogrammeerd zijn onderkennen, kunnen we niet anders dan losbreken.

omhoog

De hersenen verwerken 400 biljoen bits informatie per seconde, maar we zijn ons slechts bewust van 2000 bits.

“De hersenen verwerken 400 biljoen bits informatie per seconde, maar we zijn ons slechts bewust van 2000 bits.
Ons bewustzijn van deze 2000 bits van informatie betreft onze omgeving, ons lichaam en de tijd.
Wat onze hersenen per seconde opnemen, daarvan komt dus maar een klein percentage in ons bewustzijn.
We leven in een wereld waarvan alles wat we zien slechts het topje van een ijsberg is. De klassieke top van een immense kwantumfysische ijsberg."

Neurobiologische veranderingen worden in gang gezet in de hersenen. Het uiteindelijke resultaat is een totaal ander inzicht in de werkelijkheid. Het corpus collosum, dat de twee hersenhelften met elkaar verbindt, wordt gestimuleerd. De hersenhelften kunnen zich dan op elkaar afstemmen en samenwerken.

omhoog

De vraag blijft of we in een groot holodeck leven of niet.

“De vraag blijft of we in een groot holodeck leven of niet, het is een vraag waar we geen duidelijk antwoord op hebben. Het is een groot filosofisch probleem waar we mee zullen moeten dealen.
Wij zijn altijd de observeerder in de wetenschap, waardoor wetenschap dus ook beperkt blijft, want we zijn uiteindelijk beperkt door wat binnenkomt door de menselijke hersenen die ons toestaat dingen te zien en dingen te ontvangen die we doen.”

We krijgen meer toegang tot onze DNA herinnering.
De overgang naar de nieuwe soort is als de rups die transformeert tot vlinder. Het loskomen uit de cocon activeert een nieuw zenuwstelsel. Er is niets dat je kunt doen, alles wat je wilt doen komt vanuit je mind, je ego. De overgang naar vlinder vraagt overgave en loslaten, loslaten van verwachtingen, loslaten van oude structuren.

omhoog

De hersenen zijn opgebouwd uit kleine zenuwcellen die neuronen worden genoemd.

“De hersenen zijn opgebouwd uit kleine zenuwcellen die neuronen worden genoemd.
Wie zit er aan het stuur als we onze emoties controleren of als we reageren op onze emoties? We weten fysiologisch dat zenuwcellen zich met elkaar verbinden en elkaar versterken. Als je iets steeds weer hetzelfde doet, hebben de zenuwcellen een lange termijn relatie. Als wij beginnen te interrumperen en observeren, dus geen stimulus-respons en automatische reactie meer geven, verdwijnt het effect van de bewust emotionele persoon die reageert op zijn omgeving alsof het automatisch is.”

Velen van ons hebben diepe neurologische groeven, die dienen als aantrekkingspatronen voor het netwerk van de oude geest. Dit heeft een voortdurend downloaden van rommel uit de oude geest tot gevolg. Zodra die aantrekkingspatronen worden afgesloten en het nieuwe aantrekkingspatroon, dat afgestemd is op het hoger zelf, of hoe je het wilt noemen, wordt geactiveerd, is het allemaal voorbij. Het is alsof het bewustzijn van de Bron wordt verankerd en ingebed in het centrum van de hersenen. Dan kunnen geen van de wolken van illusie nog een holografisch spel spelen in de hersenstructuur. Wat overblijft is eenvoudig Zijn – voorbij tijd en ruimte, zonder verleden of toekomst – met de hele schepping, die oprijst in dit lege veld dat IK BEN.

omhoog

Emoties zijn niet meer dan holografisch ingeprente chemicaliën.

“Emoties zijn niet meer dan holografisch ingeprente chemicaliën.
De meest verfijnde apotheek van het universum is binnenin ons.
Er zijn chemicaliën voor boosheid, chemicaliën voor verdriet, chemicaliën voor slachtofferschap, er zijn chemicaliën om je verloren te voelen. Er zijn chemicaliën die zorg dragen voor elke emotionele staat van ervaring.
We zijn emoties en emoties zijn ons. We kunnen onszelf er niet van afscheiden.
Emoties zijn niet slecht, zij zijn levend, zij zijn de verrijking van onze ervaringen. Het is onze verslaving eraan die het probleem is. ”

Als je getuige bent van de realiteit van je geest zoals die is, de emotionele lading, de gewoontepatronen, de veronderstellingen, de trauma’s, de conditioneringen en de maskers die we ontwikkelen om te overleven, begin je de sociale en spirituele imago’s af te stropen en krijg je inzicht in de aard van de geest. Je wordt je ervan bewust, dat ontwaken gewoon te maken heeft met je ‘loskoppelen’ van de geest. Dat betekent niet dat je de inhoud van de geest verandert of je ontdoet van de geest. Loskoppelen van de geest betekent, dat je de geest erkent voor wat hij is, waardoor die niet langer de macht heeft jouw beslissingen voor je te nemen. De meesten van ons identificeren zich met de geest, maar we zijn de geest niet.
Loskoppelen van de geest betekent het besef verliezen van een ‘zelf’ als onveranderlijke, afgescheiden, samenhangende entiteit, die we ‘ik’ noemen. Het gaat erom dat onze houding tot de geest gaat veranderen. We zijn niet langer slaaf van de inhoud en conditionering ervan. Gedachten en emoties kunnen nog steeds komen en gaan, maar we weten dat het niet meer ‘onze’ gedachten en emoties zijn. In dit weten ervaren we vrijheid. Het besef groeit dat zoiets als een persoonlijke geest niet bestaat. We hebben wel individuele gedachten, maar dat zijn gewoon voortvloeisels van een collectief menselijk ‘gedachteveld’ dat vanaf het begin van onze huidige beschaving, zo’n elf tot twaalfduizend jaar geleden, heeft bestaan. Al onze angsten, onvolkomenheden, onrust en pijn, al onze wellust, verslavingen, onzekerheden en hebzucht, al onze haat, woede, jaloezie en oordeel, behoren tot dit gedachteveld. Bovendien bevinden veel van onze impulsen voor vriendelijkheid, schoonheid, plezier, geluk en moed zich ook binnen dit gedachteveld.
Onze hersenen kunnen gezien worden als een radio-ontvangststation dat deze frequenties lukraak oppikt, afhankelijk van onze gemoedstoestand of gezondheid, fysieke omgeving of diverse astrologische factoren. Onze eigen individuele trauma’s en conditioneringen uit het verleden dragen eveneens bij tot de frequentieband die we selecteren.
Het gaat erom de realiteit van ieder moment te beleven zoals het zich voordoet, zonder de noodzaak er weerstand aan te bieden of het op enige manier te veranderen. Je bent niet langer een onveranderlijk ‘persoon’, maar een dans van ‘persoonlijkheden’ die in en uit bewustwording geblazen worden. Je kunt nog steeds voor- en afkeuren hebben, emoties kunnen nog steeds opkomen, maar het heeft geen lading meer, en zodra ze opkomen zullen ze ook weggaan, net als een kind dat het ene moment een woedeaanval heeft en het volgende moment in verwondering naar een klein rupsje staart. Iedere gedachte komt met zijn eigen levende frisheid rechtstreeks uit het bewustzijn van ieder moment.

omhoog

Het is tijd voor een correctie in de koers op het pad van ons avontuur.

“Het is tijd voor een correctie in de koers op het pad van ons avontuur.
En de aanpassing van de richting is de beweging in een nieuw paradigma, dat slechts een uitbreiding van het oude is. Net zoals het universum groter is dan we dachten dat het was. En het is altijd groter dan we denken dat het is.”

Onze ervaring beslaat maar een heel klein deel van het fysieke universum, en het fysieke universum zelf is maar een heel klein aspect van alle geschapen universa. Kunnen we ons voorstellen, hoe het zou zijn om te gaan in de volle kracht van goddelijkheid als onbegrensde, multidimensionale wezens?
Ontwaken heeft niets te maken met de tijd die je op het spirituele pad bent geweest, noch met wat je godsdienstige overtuigingen zijn. Het is niet afhankelijk van kennis van de juiste leer of mantra’s. Het kan net zo min bereikt worden door je eigen krachtsinspanning, als een drenkeling zichzelf aan zijn eigen haar uit het water kan trekken. We zitten in de gevangenis van de geest en de sleutel bevindt zich aan de andere kant. De geest kan zichzelf niet buiten werking stellen. Dat kan alleen door genade gebeuren.

omhoog

Als ik praat over her-verdwijnen, bedoel ik niet dat we fysiek verdwijnen.

“Als ik praat over her-verdwijnen, bedoel ik niet dat we fysiek verdwijnen.
Ik bedoel dat we bewegen uit het gebied van de hersenen dat te maken heeft met onze persoonlijkheid, dat te maken heeft met onze associatie tot mensen, onze associatie tot plaatsen, onze associatie tot dingen en tijden en gebeurtenissen.
We hebben een volledig nieuw terrein in onze hersenen, en dat versterkt de hersenen, feitelijk verbinden we opnieuw met een nieuw concept. En uiteindelijk verandert het ons van binnenuit. Als ik mijn geest verander, verander ik mijn keuzes, als ik mijn keuzes verander, verandert mijn leven. Waarom kan ik niet veranderen, waar ben ik aan verslaafd, wat zal ik verliezen waaraan ik chemisch gehecht ben, en welke persoon, plaats, ding, tijd of gebeurtenis, waar ik chemisch aan gehecht ben, wil ik niet verliezen, omdat ik dan de ervaring zou hebben van een chemische terugtrekking daarvan? Vandaar het menselijke drama.”

Als onze zoektocht erom gaat de geest te verfijnen en op te schonen zijn de vele meditatie-technieken en holistisch gerichte therapieën een manier om de trauma’s uit het verleden te genezen en de ruwe kantjes van onze persoonlijkheid te polijsten. Maar als we ontwaken zoeken komen we er niet met de poging specifieke kwaliteiten te ontwikkelen. Het vraagt inzicht te krijgen in de ware aard van de geest.
Ontwaken heeft alles te maken met de hersenen, en de deeksha is een intelligente kracht die geprogrammeerd is om alles te doen wat nodig is teneinde de neurobiologische verandering teweeg te brengen die zorgt dat we er komen!
Het is belangrijk te beseffen, dat je niets kunt doen om het proces te ondersteunen of te belemmeren, je kunt alleen het proces zelf gadeslaan. Zodra je beseft dat je niets kunt doen om jezelf te veranderen, kan er overgave plaatsvinden en kan genade stromen. Het is gewoon ‘een knop omzetten’ in de neurobiologische structuur van de hersenen, waardoor het besef van een afgescheiden zelf verdwijnt.
Het verschil is op de eerste plaats innerlijk. Een ontwaakt mens kan nog steeds fouten maken, teleurstellingen ervaren, moeilijkheden met relaties hebben, beperkingen ondervinden en slecht gehumeurd zijn, maar hij is niet langer geïdentificeerd met deze kenmerken. Het is geen vereiste dat een ontwaakt mens altijd een stralende aura heeft of altijd opgewekt is. Hij ontdekt de vreugde van het waarachtig zijn aan zichzelf. Hij ziet geen noodzaak zich anders voor te doen dan hij is. Het is niet zozeer het hebben van buitengewone ervaringen als wel het erkennen dat ieder gewoon moment op zichzelf buitengewoon is. Vóór deze bewustwording gaf de geest wel duizend interpretaties bij alles wat je beleefde. Nu is er alleen de beleving.

omhoog

De hersenen zijn in staat tot miljoenen verschillende dingen.

“De hersenen zijn in staat tot miljoenen verschillende dingen, die mensen zouden moeten leren, hoe onbeschrijfelijk zij zijn, hoe onbeschrijfelijk de geest is, en de kennis die ze hebben.
Dit ongelooflijke ding in ons hoofd dat zoveel dingen voor ons kan doen, ons kan veranderen, ons beter kan maken dan dat we nu zijn, dat ons kan helpen om te transcenderen. Dat er een manier is om ons naar een hoger niveau te brengen van ons bestaan, waar we de wereld kunnen begrijpen op een dieper niveau, waar we onze relatie tot de dingen en mensen kunnen begrijpen op een dieper niveau en waar we uiteindelijk meer begrip voor onszelf en anderen kunnen opbrengen. En we een diepere betekenis voor onszelf aan de wereld kunnen geven.”

Alles wat ten volle wordt ervaren, is vreugde. Als je dat werkelijk zou begrijpen, zou je weg naar ontwaking echt heel kort zijn. Wanneer het zelf verdwijnt, verdwijnt daarmee onze behoefte om de werkelijkheid voortdurend te interpreteren. Als de interpretaties van de werkelijkheid verdwijnen, ervaren we de werkelijkheid zoals hij is, in plaats van hoe we het graag zouden willen hebben. In plaats van steeds te hunkeren naar wat we als prettige ervaringen bestempelen en altijd weerstand te bieden aan wat we onprettige ervaringen noemen, worden we gewoon de ervaring, van moment tot moment, van bewustzijn dat zichzelf door ons tot uitdrukking brengt.

omhoog

Kwantum fysica is de fysica van mogelijkheden.

“Kwantum fysica is de fysica van mogelijkheden.
Het opent fundamenteel de vragen van: wiens mogelijkheden, en wiens keuzes van deze mogelijkheden om ons die ervaringen te geven. En het enige antwoord dat bevredigend is, is het antwoord dat bewustzijn de basis is van alle Zijn.
We moeten de kennis geloven zonder tussenkomst en bemoeienis van onze verslavingen. En als we dat kunnen doen, zullen we kennis manifesteren in de werkelijkheid, en onze lichamen zullen ervaren op nieuwe manieren, in nieuwe chemische reacties, in nieuwe hologrammen, nieuwe oorsprong van gedachten, voorbij onze wildste dromen.”

Het totale bewustzijn is een veld. De geest is een veld. De ontwaakte staat is ook een veld. Deze bewustzijnsvelden zijn bekend als morfogenetische of vormverwekkende velden. Dit zijn de velden die onze evolutie, onze herinneringen en onze biologische gedaante hebben gevormd. Iedere keer dat één van deze morfogenetische velden wordt versterkt, wordt het krachtiger. Iedere keer dat iemand zich ‘loskoppelt’ van één van deze velden, wordt het zwakker.
Waar het op neerkomt is dat, iedere keer dat weer iemand zich loskoppelt van de matrix van de geest, de aloude geest zwakker wordt. Iedere keer dat weer iemand verlicht wordt, worden de morfogenetische velden van ontwaken krachtiger, waardoor het voor alle anderen makkelijker is dit ook te bereiken. Deze twee velden staan in een ‘schommelende’ relatie tot elkaar. Wanneer het veld van ontwaken krachtig genoeg is, zal er een nieuwe menselijke soort opstaan.

omhoog

Welkom in het koninkrijk van de hemel, zonder oordeel, zonder haat, zonder haast, zonder alles.

“Welkom in het koninkrijk van de hemel, zonder oordeel, zonder haat, zonder haast, zonder alles.
Dat we eenvoudigweg Zijn, sta deze werkelijkheid die we echt noemen toe, vanuit de kracht van intentie, om ons los te rukken van een voedingloze actie, chaos, en houd het in zijn vorm, en wij noemen het materie.”

Niet de materie is de illusie, zoals veel spirituele zoekers abusievelijk geloven, maar onze waarneming van de materie! Bij kwantummechanica gaat het niet over de omvang van de wereld. Wat telt is de mate van ons bewustzijn, alleen die bepaalt of we leven volgens scherp omlijnde, op overeenstemming gebaseerde wetten of volgens een oneindige reeks kwantummogelijkheden.
Hoe vertaal je de rijkdom van deze holografische kwantummogelijkheden naar een smakeloze, gevoelloze, op taal gebaseerde wereld van een lineaire geest in een lineaire tijd? Wat gebeurt er als we de kwantumwerelden binnengaan waar wetenschap en spiritualiteit dezelfde taal spreken, waar aangetoond wordt dat de mystieke en fysieke werelden dezelfde zijn?
De illusie van het afgescheiden bestaan is de nalatenschap van de oude geest. We zijn geconditioneerd te geloven dat dat waar is, en in onze beleving is ons bewustzijn daarom op de een of andere manier gevangen in de materie. Het morfogenetische veld van onze biologische soort beantwoordt aan deze gedeelde overtuiging met het produceren van de ons bekende beperkingen van de materie – ouder worden, ziekte en dood. Onze collectieve werkelijkheidservaring wordt gevormd door de aloude geest. Omdat het een gezamenlijke werkelijkheid is, beschouwen we het als de enig mogelijke. Voordat we zover zijn, kunnen we absoluut niet bevatten dat we met de oneindige, scheppende kracht van het universum iedere gewenste werkelijkheid kunnen creëren.

omhoog

Hoe kunnen we de effecten meten? We gaan ons leven leven en dan zien of ergens in ons leven iets veranderd is.

“Hoe kunnen we de effecten meten? We gaan ons leven leven en dan zien of ergens in ons leven iets veranderd is.
En dan als het is veranderd, worden we de wetenschapper van ons leven, wat de hele rede is waarom we hier zijn. Neem het niet zomaar aan, test het uit en kijk of het waar is.”

De vooruitgang van ieder mens is absoluut uniek. Het hangt samen met achtergrond, conditionering, gebeurtenissen in de kindertijd, de eigen zoektocht en godsdienstige conditionering. Al deze dingen zijn van invloed.
De aardeveranderingen zijn nog niet ten einde. Het is van belang dat we niet bang zijn voor wat we nog niet begrijpen. Er is een collectieve kracht die sterker, groter groeit, de golf wordt hoger en dit gaat collectief en individueel door ons centrale zenuwstelsel. Het is een vloed van nieuwe frequenties, die nieuwe structuren in ons lichaam en in Moeder Aarde bewerkstelligen.
Je relatie tot je lichaam verandert. Je vereenzelvigt je er niet meer mee; het wordt eerder een prachtig voertuig dat door het bewustzijn kan worden gebruikt. Je begrijpt hoe bevoorrecht je bent, dat je dit verrukkelijke, levende lichaam hebt als middel om het goddelijke in de wereld tot uitdrukking te brengen.
Zodra je je in een kinderlijke staat van openheid en bereidheid laat glijden, kan de overdracht van het goddelijke werken als katalysator voor een reis van bewustwording.

omhoog

Slotwoord

De film “What the Bleep” is voor mij een wetenschappelijke onderbouwing van een esoterisch proces.
Het is een proces dat voor iedereen uniek is, zodra je er woorden aan geeft, ga je aan de essentie voorbij. Verwachtingen werpen hierbij barrières op.
Uiteindelijk is het niet een individueel proces, maar een collectief gebeuren.
De film “What the Bleep” geeft duidelijk aandacht aan het gegeven dat we in bepaald opzicht vastzitten in vooropgestelde ideeën over het leven, de evolutie, paradigma’s opgebouwd uit oude manieren van denken. En zoals ook wordt aangegeven, onze wetenschap kan niet voorbijgaan aan ideeën die eveneens vanuit de menselijk beperkte geest voortkomen. Ik ervaar het als een enorm geschenk dat er momenteel energieën beschikbaar zijn die ons verder helpen de nieuwe soort te worden. Het denken, dat in bepaald opzicht gezien kan worden als een van onze verslavingen, lost gaandeweg op en we evolueren naar een zuivere staat van ZIJN.
Ook het gegeven dat onze hersenen meer informatie opnemen dan we naar ons bewustzijn kunnen vertalen, geeft onze beperking aan om met ons denken het hele universum te kunnen bevatten.
We worden enorm geholpen in ons evolutieproces.
Zolang je iets onderdrukt kun je niet in je natuurlijke staat Zijn. Als je eenmaal ontwaakt bent, zul je ervaren dat je dat altijd was en als zodanig zal het een normale staat van Zijn worden voor iedereen op Aarde. We zijn samen onderweg ……

 In dit artikel heb ik gebruik gemaakt van
- Het boek Vuur uit de hemel; Kiara Windrider
- De film What the Bleep, do we know?!

Verder sluit dit artikel aan op mijn artikel: Sri Aurobindo en de Moeder: Pioniers van de Nieuwe Tijd.


top


HighLights

Revitaliseren met
Multi Wave Oscillator

top